Sign In

Non Discrimination Policy

The Rancho Santiago Community College District is committed to equal opportunity in educational programs, employment, and all access to institutional programs and activities.

The District, and each individual who represents the District, shall provide access to its services, classes, and programs without regard to national origin, religion, age, gender, gender identity, gender expression, race or ethnicity, color, medical condition, genetic information, ancestry, sexual orientation, marital status, physical or mental disability, pregnancy, or military and veteran status, or because he or she is perceived to have one or more of the foregoing characteristics, or based on association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics.

The Chancellor shall establish administrative procedures that ensure all members of the college community can present complaints regarding alleged violations of this policy and have their complaints heard in accordance with the Title 5 regulations and those of other agencies that administer state and federal laws regarding nondiscrimination.

No District funds shall ever be used for membership, or for any participation involving financial payment or contribution on behalf of the District or any individual employed by or associated with it, to any private organization whose membership practices are discriminatory on the basis of national origin, religion, age, gender, gender identity, gender expression, race, color, medical condition, genetic information, ancestry, sexual orientation, marital status, physical or mental disability, pregnancy, or military and veteran status, or because he or she is perceived to have one or more of the foregoing characteristics, or because of his or her association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics. Inquiries regarding compliance and/or grievance procedures may be directed to District's Title IX Officer and/ or Section 504/ADA Coordinator. 

RSCCD Title IX Officer and Section 504/ADA Coordinator:

Cheng-Yu Hou
2323 N. Broadway 
Santa Ana, CA 92706 
(714) 480-7489

POLITICA DE NO DISCRIMINACION

El Distrito está comprometido a ofrecer la igualdad en oportunidades para programas educativos, empleos, y a todo acceso a los programas institucionales y actividades.

El Distrito, y cada persona que representa al Distrito, debe proveer acceso a sus servicios, clases y programas sin importar el lugar de nacimiento, religión, edad, sexo, identidad de género, expresión del género, raza o etnicidad, color, condición médica, información de genética, descendencia familiar, orientación sexual, estado civil, incapacidad física o mental, embarazo, categoría militar o de veterano, o por creer que él o ella tiene una o más de las características mencionadas, o en base a estar relacionado con una persona o grupo que se cree tenga algunas de estas características.

El Canciller debe establecer procedimientos administrativos para asegurarse que todos los miembros de la comunidad del colegio puedan presentar quejas sobre supuestas violaciones a esta política y que sus quejas sean escuchadas de acuerdo a los reglamentos señalados en el Título 5 y por aquellos de otras agencias que administran las leyes estatales y federales sobre la no discriminación.

Ningún fondo del Distrito debe ser utilizado para la membrecía, o para la participación incluyendo pagos financieros o contribuciones hechas a organizaciones privadas de parte del Distrito o de cualquier individuo empleado por el Distrito o con asociación, cuyas practicas de membrecía son discriminatorias en base a lugar de nacimiento, religión, edad, sexo, identidad de género, expresión del género, raza, color, condición médica, información de genética, descendencia familiar, orientación sexual, estado civil, incapacidad física o mental, embarazo, categoría militar o de veterano, o por creer que él o ella tiene una o más de las características mencionadas, o en base a estar relacionado con una persona o grupo que se cree tenga algunas de estas características.

Preguntas sobre el cumplimiento y/o el procedimiento para quejas pueden ser dirigidas al Oficial del Distrito a cargo del Título IX en RSCCD y Coordinador de la Sección 504/ADA de RSCCD:

Cheng-Yu Hou
2323 N. Broadway 
Santa Ana, CA 92706 
(714) 480-7489

CHÍNH SÁCH BẤT  KỲ THỊ

Sở Giáo dục Hệ thống Đại học Rancho Santiago (RSCCD) hạ quyết tâm tạo cơ hội bình đẳng trong chương trình giáo dục, trong việc thuê mướn nhân viên, và trong tất cả chương trình và sinh hoạt thuộc phạm vi Sở.

Sở và mỗi cá nhân đại diện cho Sở, sẽ cung cấp dịch vụ, lớp học, và chương trình mà không phân biệt nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, phái tính, đặc điểm phái tính, cách thể hiện phái tính, chủng tộc hoặc dân tộc, màu da, tình trạng sức khoẻ, thông tin về di truyền, nguồn gốc tổ tiên, khuynh hướng tính dục, tình trạng hôn nhân, có khuyết tật hoặc bệnh tâm thần, có thai, đang trong quân đội hoặc giải ngũ, hoặc vì người đó được cho là có một hay hơn một đặc tính kể trên, hoặc dựa vào sự liên đới với một người hoặc nhóm có hoặc được cho là có một hay hơn một đặc tính kể trên.

Vị tổng quản trị sẽ đặt ra các thủ tục hành chánh nhằm bảo đảm rằng mọi thành viên trong trường đại học có thể khiếu nại việc vi phạm chính sách này, và các khiếu nại được lắng nghe tuân theo các quy định thuộc Điều 5 và các quy định của các cơ quan thi hành luật lệ tiểu bang và liên bang liên quan đến việc bất kỳ thị.

Ngân quỹ của Sở sẽ không bao giờ được dùng để làm hội viên, hoặc tham gia bất cứ việc gì có trả tiền hoặc đóng góp tiền trên danh nghĩa của Sở hoặc của nhân viên làm việc cho Sở hoặc liên đới với Sở, cho bất cứ tổ chức tư nhân nào mà có sự kỳ thị dựa trên căn bản nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, phái tính, đặc điểm phái tính, cách thể hiện phái tính, chủng tộc, màu da, tình trạng sức khoẻ, thông tin về di truyền, nguồn gốc tổ tiên, khuynh hướng tính dục, tình trạng hôn nhân, có khuyết tật hoặc bệnh tâm thần, có thai, đang trong quân đội hoặc giải ngũ, hoặc vì người đó được cho là có một hay hơn một đặc tính kể trên, hoặc vì sự liên đới của người đó với một người hoặc nhóm có hoặc được cho là có một hay hơn một đặc tính kể trên. Nếu có thắc mắc về việc tuân thủ luật lệ và/hoặc về thủ tục khiếu nại, xin liên lạc viên chức chương trình Title IX của Sở và/hoặc điều hợp viên chương trình 504/ADA. Viên chức chương trình Title IX của RSCCD và cũng là điều hợp viên chương trình 504/ADA là Tracie Green, địa chỉ

Cheng-Yu Hou
2323 N. Broadway 
Santa Ana, CA 92706 
(714) 480-7489
​​​​