Sign In

CHÍNH SÁCH BẤT KỲ THỊ

Sở Giáo dục Hệ thống Đại học Rancho Santiago (RSCCD) hạ quyết tâm tạo cơ hội bình đẳng trong chương trình giáo dục, trong việc thuê mướn nhân viên, và trong tất cả chương trình và sinh hoạt thuộc phạm vi Sở.

Sở và mỗi cá nhân đại diện cho Sở, sẽ cung cấp dịch vụ, lớp học, và chương trình mà không phân biệt nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, phái tính, đặc điểm phái tính, cách thể hiện phái tính, chủng tộc hoặc dân tộc, màu da, tình trạng sức khoẻ, thông tin về di truyền, nguồn gốc tổ tiên, khuynh hướng tính dục, tình trạng hôn nhân, có khuyết tật hoặc bệnh tâm thần, có thai, đang trong quân đội hoặc giải ngũ, hoặc vì người đó được cho là có một hay hơn một đặc tính kể trên, hoặc dựa vào sự liên đới với một người hoặc nhóm có hoặc được cho là có một hay hơn một đặc tính kể trên.

Vị tổng quản trị sẽ đặt ra các thủ tục hành chánh nhằm bảo đảm rằng mọi thành viên trong trường đại học có thể khiếu nại việc vi phạm chính sách này, và các khiếu nại được lắng nghe tuân theo các quy định thuộc Điều 5 và các quy định của các cơ quan thi hành luật lệ tiểu bang và liên bang liên quan đến việc bất kỳ thị.

Ngân quỹ của Sở sẽ không bao giờ được dùng để làm hội viên, hoặc tham gia bất cứ việc gì có trả tiền hoặc đóng góp tiền trên danh nghĩa của Sở hoặc của nhân viên làm việc cho Sở hoặc liên đới với Sở, cho bất cứ tổ chức tư nhân nào mà có sự kỳ thị dựa trên căn bản nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, phái tính, đặc điểm phái tính, cách thể hiện phái tính, chủng tộc, màu da, tình trạng sức khoẻ, thông tin về di truyền, nguồn gốc tổ tiên, khuynh hướng tính dục, tình trạng hôn nhân, có khuyết tật hoặc bệnh tâm thần, có thai, đang trong quân đội hoặc giải ngũ, hoặc vì người đó được cho là có một hay hơn một đặc tính kể trên, hoặc vì sự liên đới của người đó với một người hoặc nhóm có hoặc được cho là có một hay hơn một đặc tính kể trên. Nếu có thắc mắc về việc tuân thủ luật lệ và/hoặc về thủ tục khiếu nại, xin liên lạc viên chức chương trình Title IX của Sở và/hoặc điều hợp viên chương trình 504/ADA. Viên chức chương trình Title IX của RSCCD và cũng là điều hợp viên chương trình 504/ADA là Tracie Green​, địa chỉ 

RSCCD Title IX Officer and Section 504/ADA Coordinator: 
Tracie Green
2323 N. Broadway 
Santa Ana, CA 92706 
(714) 480-7489​